EN | BG
МЕНЮ
ИЗЧИСТИ
Не намирате, това което търсите? - Попитайте ни!
ЗАПИТВАНЕ

OP logoEU logo

„Валинор" ООД стартира изпълнение на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020,

процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

 

На 23.12.2015г. фирма „Валинор" ООД сключи договор по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката. Проектът „Повишаване производителността на Валинор ООД чрез закупуване на високопроизводително оборудване" се осъществява в рамките на договор № BG16RFOP002-2.001-0467-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Срокът на изпълнение е 18 месеца, с общ бюджет на проекта е 356 470.00 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 249 529.00 лв., а 106 941.00 лв. е съфинансирането от страна на бенефициента.

Общата цел на проекта е подобряване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на „Валинор" ООД, чрез по-висока производителност на производствения процес, чрез закупуване на високопроизводително оборудване. Това ще позволи на предприятието да подобри производствените процеси, което ще има пряк положителен ефект върху подобряване качеството на крайната продукция, на  съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчки и ще предостави възможност за постигане на оптимално близки резултати до индивидуалните предпочитанията и очакванията на клиентите.

Фирма „Валинор" ООД е тясно специализирана в областта на мебелния дизайн и производството на мека мебел, предвид спецификата на производството по проекта са предвидени за закупуване  високопроизводителни машини за дървообработване и шиене, чрез които ще се съкрати времето за изпълнение на единица поръчка. Чрез внедряване на компресорна система към тапицерския цех, ще се оптимизират производствените разходи и ще се увеличат приходите от продажби. Бенефициентът предвижда външно възлагане избора на доставчици на машините и ще проведе процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана", съгласно разпоредбите на ПМС.

Внедряването на новите машини в производството ще увеличи капацитета на фирма „Валинор" ООД и ще позволи изпълнението и модификация на вече съществуващи изделия, в различни размери и обеми, конкурентни на международните пазари.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.001-0467-C01 „„Повишаване производителността на Валинор ООД чрез закупуване на високопроизводително оборудване", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

27/08/2020
VALINOR model Lucas

Въздействието на цветовите решения в дизайна на дома.